Privacy

Uw privacy

DSW Zorgverzekeraar respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Dat doen we niet alleen omdat we deze bescherming op zichzelf belangrijk vinden, maar ook voldoen we hiermee aan de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor de zorgverzekeringsbranche is deze wet vertaald in de algemene gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het specifiek voor zorgverzekeraars opgestelde addendum Zorgverzekeraars dat wij naleven.

Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Waarom verzamelen we informatie?

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De gegevens die u verstrekt, worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals voor fraudepreventie. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP (www.cbpweb.nl). De meldingen staan vermeld onder openbare registers/register meldingen/ zoeken/naam = DSW Zorgverzekeraar.

In veel gevallen hebben wij gegevens over uw gezondheid nodig. Deze worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van grote delen daarvan. Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en voor zover zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers van deze functionele eenheid werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Wij maken voor acceptatie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen geen gebruik van risicoselectie.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd en hebben wij beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

Website

Bij het uitwisselen van gegevens via onze website ziet u, afhankelijk van de gebruikte browser, een klein symbool van een sleutel of een slot. Op die manier weet u zeker dat er een verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door versleuteling van gegevensuitwisseling.

Geen enkele beveiliging op het internet is echter 100% waterdicht. Daardoor kunnen we geen 100% garantie op de beveiliging afgeven. Wel verzekeren we u dat we voor een optimale vorm van beveiliging rond onze site zorgen.

Om onze website optimaal op de klantwensen af te stemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Daarbij maken we gebruik van de webanalysetool Google Analytics.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wanneer uzelf om inzage in uw gegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail, internet of aan de balie als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Dit doen wij om uw privacy te beschermen.
DSW Zorgverzekeraar verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit op grond van de wet is toegestaan en in geval van fraude.

Wijzigingen doorgeven

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons laat weten wanneer onze gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens kloppen, dan kunt u ons een opgave vragen van de persoonsgegevens die van u worden of zijn verwerkt. Wij zullen u dit overzicht binnen vier weken verstrekken. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van dit overzicht kunnen we een bijdrage in de kosten vragen. U kunt een dergelijk verzoek richten aan:
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 173 3100 AD Schiedam

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

Naar boven